wl Kwartalnik „Wiadomości Lekarskie” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ukazuje się nieprzerwanie od 1928 roku. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała.

„Wiadomości Lekarskie” spełniają ważną rolę periodyku naukowego oraz medium edukacyjnego dla młodych lekarzy. Ze względu na interdyscyplinarność cieszą się popularnością wśród autorów i czytelników. Czasopismo publikuje zarówno prace oryginalne, jak i poglądowe oraz opisy przypadków. Wszystkie prace są recenzowane.

Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe

[:pl]Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe (NNN) jest jedną z częstszych postaci wtórnego nadciśnienia. W około 90% przypadków jest ono spowodowane przez miażdżycowe zwężenie tętnicy nerkowej, któremu zwykle towarzyszy choroba innych naczyń, przyczyniająca się istotnie do złego rokowania. U pozostałych 10% chorych (przeważnie młode kobiety) przyczyną zwężenia tętnicy nerkowej jest dysplazja włóknisto-mięśniowa. Obecność NNN należy podejrzewać u chorych z ciężkim, opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym, przy nagłym jego początku lub pogorszeniu jego kontroli, szybkiej progresji niewydolności nerek, i osób z napadowymi obrzękami płuc czy rozwojem ostrego uszkodzenia nerek pod wpływem inhibitorów RAAS. U chorych tych należy wykonać badanie usg metodą Dopplera, a następnie angiografię za pomocą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. W większości przypadków NNN może być leczone farmakologicznie lekami hamującymi RAAS z dodatkiem antagonistów aldosteronu i/lub antagonistów wapnia oraz statynami i lekami przeciwpłytkowymi. Jednakże u wybranych chorych konieczna może być rewaskularyzacja nerkowa.[:en]Renovascular hypertension (RVH) is one of the most common causes of secondary hypertension. In about 90% of cases it is due to atherosclerotic renal artery stenosis, often accompanied by severe occlusive disease in the other vessels, and as such carries a bad prognosis. In the remaining 10% patients (usually young women) the underlying vascular lesion is fibromuscular dysplasia. A presence of RVH should be suspected in patients with severe or resistant hypertension, sudden decline of renal function, sudden development or worsening of hypertension, flash pulmonary edema, impairment of renal function after treatment with renal-angiotensin-aldosterone system (RAAS) antagonists. Those patients should be screened with Doppler ultrasound, followed by computer tomography or magnetic resonance angiography. In most cases intensive and well-controlled medical treatment with RAAS blockers, aldosterone and/or calcium antagonists, with an addition of statins and platelet-inhibiting drugs is succesful. However in a selected cases renal revascularization may be necessary.[:]

czytaj dalej

Choroby nerek w kardiologii

[:pl]Od lat znana jest ścisła zależność pomiędzy dysfunkcją serca i nerek, znacznie pogarszająca rokowanie pacjentów. Do opisania tej interakcji coraz częściej w ostatnich latach stosuje się termin zespołu sercowo-nerkowego (CRS − cardiorenal syndrome). Leczenie pacjentów z CRS jest kolosalnym wyzwaniem. Wydaje się, że ścisła integracja środowiska kardiologicznego i nefrologicznego jest niezbędną strategią w bardziej holistycznym podejściu do leczenia tej populacji.[:en]A close relationship between renal dysfunction and heart failure has been demonstrated with a huge impact on the patients outcomes. To describe the relationship, the term cardio-renal syndrome (CRS) has been increasingly used in recent years. Medical management of patients with CRS remains tremendously challenging. The integration of cardiology and nephrology communities providing with a more holistic and complete clinical presentation of patients seems to be a necessary strategy to treat this vulnerable population.[:]

czytaj dalej