COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF FUNCTIONAL GASTROCEREBRAL DISORDERS IN DONORS AND PREMATURE INFANTS

Людмила В. Ігнатко, Андріяна О. Янковська, Габрієла Г. Кавуля, Олена В. Дебрецені, Крістіан О. Дебрецені, Наталія М. Гема-Багіна, Агнета В. Ленченко

ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ, УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, УЖГОРОД, УКРАЇНА

Luydmila V. Ignatko, Andriiana O. Yankovska, Gabriela G. Kavulya, Olena V. Debretseni, Kristian O. Debretseni, Nataliia M. Hema-Bahyna, Agneta V. Lenchenko

FACULTY OF POSTGRADUATE EDUCATION AND PRE-UNIVERSITY TRAINING, UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY, UZHHOROD, UKRAINE

РЕЗЮМЕ

Вступ: У структурі захворювань органів травлення у дітей раннього віку одне з провідних місць займають функціональні гастроцеребральні розлади (ФГЦР), які займають ٧٥٪ в патології органів травлення у дітей цього віку. Функціональні гастроінтестинальні розлади супроводжуються різноманітною комбінацією персистуючих або рецидивуючих гастроінтестинальних симптомів без структурних або біохімічних порушень. Вони можуть супроводжувати нормальний розвиток дитини і залежати від розладів органа на тлі вегетативних дисфункцій, психоемоційних та гуморальних факторів.

Мета: Метою роботи було проаналізувати частоту функціональних гастроцеребральних розладів у доношених і недоношених дітей раннього віку в залежності від віку та типу вигодовування.

Матеріали та методи: На базі відділення молодшого дитинства Виноградівської РЛ нами було відібрано і обстежено ١٠٠ дітей. Діти поділені на групи за ступенем доношеності: перша група – ٥٩ доношених дітей, друга – ٤١ недоношена дитина. Проводився аналіз та статистична обробка даних з використанням параметричного критерію Стьюдента, визначили вірогідність різниці P.

Результати: В результаті дослідження виявлено, що функціональні гастроінтестинальні розлади достовірно частіше зустрічалися серед недоношених дітей (t=2,09; p<0,05) і, частіше, у вигляді кольок (29,27%). У доношених дітей частіше спостерігались закрепи (23,73%). У доношених дітей ФГЦР достовірно частіше зустрічались у 3-х та 4-х місячному віці (30,3% та 33,3% відповідно), а серед недоношених – у 6 місячному віці (38,71%) (p<0,05).

Висновки: Тип вигодовування впливає на час та характер виникнення ФГЦР незалежно від ступеню доношеності дітей.

 

ABSTRACT

Introduction: Functional gastrocerebral disorders (FGCD) occupy one of the leading places in the structure of diseases of digestive organs in young children. Functional gastrointestinal disorders are accompanied by various combinations of persistent or recurrent gastrointestinal symptoms without structural or biochemical disorders. They can accompany the normal development of the child and depend on organ’s disorders on the background of autonomic dysfunction, psycho-emotional and humoral factors.

The aim: The aim of the work was to analyze the incidence of functional gastrocerebral abnormalities in premature and full-term children, depending on age and type of feeding.

Materials and methods: 100 children were selected and examined on the basis of the Department of Younger Children of Vinogradiv RH. Children were divided into groups according to the degree of premature birth: the first group – 59 full-term children, the second – 41 premature infants. The analysis and statistical processing of data using Student’s parametric criterion were conducted, and the probability of the difference P was determined.

Results: It was found that functional gastrointestinal disorders were significantly more prevalent in preterm infants (t = 2.09; p <0.05), and more often in the form of colic (29.27%). Full-term children were more likely to have constipation (23.73%). In full-term children FGCD was significantly more common in the 3rd and 4th month of age (30.3% and 33.3% respectively), and in preterm ones at 6 months of age (38.71%) (p <0.05).

Conclusions: The type of feeding affects the time and nature of FGCD, regardless of the degree of childhood premature birth.

 

Wiad Lek 2018, 71, 2 cz. I, -375

 

ВСТУП

Серед захворювань органів травлення у дітей раннього віку одне з провідних місць займають функціональні гастроцеребральні розлади. Ця проблема включає зміни функцій травної системи (моторики, секреції, перетравлення, всмоктування, стану мікрофлори) у разі відсутності органічних порушень [1]. Функціональні гастроцеребральні розлади супроводжуються різноманітною комбінацією персистуючих або рецидивуючих симптомів без структурних або біохімічних порушень. Вони можуть супроводжувати нормальний розвиток дитини і залежати від розладів органа на тлі вегетативних дисфункцій, психоемоційних та гуморальних факторів [2,3,4,5,6,7]. Висока частота функціональних порушень травлення у дітей обумовлена, перш за все, анатомо-фізіологічними особливостями ШКТ дитини, морфофункціональною незрілістю периферичної іннервації кишечника, порушення становлення мікробіоценозу кишечника, дисфункцією центральної регуляції [8,9,10,11,12].

ФГЦР реєструються серед дітей перших місяців життя у вигляді метеоризму, кишкових кольок і закрепів. Вони спостерігаються в різних комбінаціях, рідше – як один ізольований симптом [13,14,15].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження – аналіз частоти функціональних гастроцеребральних розладів у доношених і недоношених дітей раннього віку в залежності від віку та типу вигодовування.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Для досягнення поставленої мети, на базі відділення молодшого дитинства Виноградівської РЛ, нами було відібрано і обстежено 100 дітей. Діти поділені на групи за ступенем доношеності: перша досліджувана група – 59 доношених дітей, друга – 41 недоношена дитина. Кількість хлопчиків (33 доношених і 24 недоношених) та дівчаток (відповідно 26 і 17).

Нами була розроблена облікова карта і проаналізовано частоту виникнення гастроцеребральних розладів у дітей раннього віку та залежність їх від типу вигодовування. Ми збирали анамнез про перебіг вагітності та пологів у матерів усіх досліджуваних, вагу дітей при народженні, тип вигодовування, наявність гастроцеребральних розладів: в якому віці з’явились, їх тривалість та частота. Проводився аналіз та статистична обробка даних. Обчислювали середні показники та їх стандартні відхилення (M±m). Використовували параметричний критерій t – критерій Стьюдента, визначили вірогідність різниці P. Розбіжність вважали достовірною, якщо вірогідність випадкової розбіжності не перевищувала 0,05 (p>0,05).

 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

У структурі захворювань органів травлення у дітей раннього віку одне з провідних місць займають ФГІР. Вони включають зміни функцій травної системи у разі відсутності органічних порушень. Висока частота ФГІР у дітей пов’язана перш за все з анатомо-фізіологічними особливостями ШКТ дитини, незрілістю периферичної іннервації кишечника, порушення його біоценозу та функцій центральної регуляції. Найбільш часто функціональні розлади реєструються серед дітей перших місяців життя, у вигляді метеоризму, кишкових кольок і закрепів. Нами було проаналізовано частоту виникнення гастроцеребральних розладів у доношених та недоношених дітей раннього віку (таб. І). Згідно отриманим даним, функціональні гастроінтестинальні розлади достовірно частіше зустрічалися серед недоношених дітей (t=2,09; p<0,05).

Виявлено, що у доношених дітей частота ФГЦР зустрічалися частіше у вигляді – закрепу 14 дітей (23,73%±5,54); кольок 10 дітей (16,95%±4,88) та метеоризму 6 дітей (10,17%). Функціональних розладів не було у 26 дітей (44,15%) (рис. 1).

Натомість, серед недоношених дітей ФГЦР у вигляді кольок спостерігались у 12 дітей (29,27%±7,11); закрепи – 8 дітей (19,51%±6,19), а метеоризм – у 6 дітей(14,63%±5,52). У 10 дітей (24%±6,8) функціональних розладів не було (рис. 2).

Аналізуючи особливості появи функціональних розладів у дітей, виявлено, що серед доношених достовірно частіше ФГЦР проявлялись у вигляді закрепу – 23,73%, а серед недоношених дітей переважали кольки – 29,27% (таб.ІІ).

Згідно отриманим даним, серед доношених дітей ФГЦР частіше зустрічаються у 3-х та 4-х місячному віці (30,3% та 33,3% відповідно), а серед недоношених – у 6 місячному віці (38,71%) (таб ІІІ). Це, можливо, пояснюється більш вираженою морфофункціональною незрілістю периферичної іннервації кишечника, розлади рухової активності кишкових м’язів, ослаблення позивів до дефекації, порушення становлення мікробіоценозу, дисфункцією центральної регуляції недоношених дітей.

Доношені діти з ФГЦР знаходились вдвічі частіше на штучному вигодовуванні, ніж на грудному (t=3,5; p<0,05) (таб. IV). Натомість, серед недоношених, майже всі діти знаходились на штучному вигодовуванні (t=10,6; p<0,05).

ВИСНОВКИ

1. Функціональні гастроінтестинальні розлади достовірно частіше зустрічалися серед недоношених дітей (t=2,09; p<0,05). Серед недоношених дітей частіше зустрічалися у вигляді кольок (29,27%), а серед доношених дітей – у вигляді закрепу (23,73%).

2. У доношених дітей ФГЦР достовірно частіше зустрічались у 3-х та 4-х місячному віці (30,3% та 33,3% відповідно), а серед недоношених – у 6 місячному віці (38,71%) (p<0,05).

3. ФГЦР достовірно частіше зустрічалися на штучному вигодовуванні серед недоношених дітей (90,3%±5,4) (p<0,05). Отже, якість вигодовування впливає на час та характер виникнення ФГЦР, і відіграє значну роль незалежно від ступеню доношеності дітей.

ЛІТЕРАТУРА

1. Berezhniy V.V. Suchasnyi pidkhid do korektsii porushen travlennia u ditei rannoho viku z funktsionalnymy rozladamy shlunkovo-kyshkovoho traktu [Modern approach to correction of digestive disorders in infants with functional gastrointestinal tract upset]. Sovremennaya Pediatriya. 2013; 5(53):175-179.

2. Belmer S.V. Funktsionalnyie narusheniya organov pischevareniya u detey. Moskva: 2005, p. 36.

3. Berdnikova E.K. Funktsionalnyie narusheniya zheludochno-kishechnogo trakta u detey rannego vozrasta [Functional disorders of the gastrointestinal tract in children]. Consilium Medicum. Pediatriya. 2007; 9(1):13-17.

4. Berezhnoy V.V. Sovremennyie podhodyi k dieticheskoy korrektsii funktsionalnyih narusheniy zheludochno-kishechnogo trakta detey grudnogo vozrasta [Modern approach to dietary correction of digestive disorders in infants with functional gastrointestinal tract upset]. Perinatologiya i Pediatriya. 2011; 1(45):71-72.

5. Mizhnarodna statystychna klasyfikatsiia khvorob ta sporidnenykh problem okhorony zdorovia, 10-y perehliad. Vsesvitnia orhanizatsiia okhorony zdorovia. 1998, p. 685.

6. Parfenov A.I. Disbakterioz kishechnika [Intestinal dysbiosis]. Consilium Medicum. 2002; 2:25-29.

7. Drossman D.A. The functional gastrointestinal disorders and the Rome III process. Gastroenterology. 2006; 130(5):1377-1390.

8. Aryaev N. L. Mladencheskaya kishechnaya kolika: sovremennyie podhodyi k lecheniyu [Intestinal colic in infants: modern approaches to treatment]. Sovremennaya Pediatriya. 2010; 5(33):162-166.

9. Misnyk V.P. Funktsionalni porushennia travnoho traktu u ditei hrudnoho viku ta mozhlyvosti yikh korektsii [Functional disorders of the digestive tract in infants and the possibility of their correction]. Sovremennaya Pediatriya. 2006; 1(10):155-158.

10. Zaharova I.N. Kishechnyie mladencheskie koliki i ih korrektsiya [Intestinal colic in infants and their correction]. Consilium Medicum. Pediatriya. 2009; 1:43-46.

11. Berezhnoy V.V., Kozachuk V.G., Korneva V.V. et al. Sovremennyie podhodyi k dieticheskoy korrektsii funktsionalnyih narusheniy zheludochno-kishechnogo trakta u detey grudnogo vozrasta [Modern approaches to dietary correction of functional disorders of the gastrointestinal tract in infants]. Perinatologiya i Pediatriya. 2011; 1(45):71-72.

12. Sellitto M. Proof of concept of microbiome-metabolome analysis and delayed gluten exposure on celiac disease autoimmunity in genetically at-risk infants. PloS One. 2012; 7(3):58.

13. Bordiy T. Rimskie kriterii III, 2006 [Rome III criteria. 2006]. Z turbotoyu pro ditinu. 2010; (7-9):28-31.

14. Baranova. A.A. Detskaya gastroenterologiya. Moskva: 2002, p. 592.

15. Biggs W.S. Evaluation and treatment of constipation in infants and children. Am Fam Physician. 2006; 73:469-482.

 

АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

Людмила Ігнатко

вул. Університетська, 18, 88000, Ужгород, Україна

тел: +380509685439

e-mail: lydmila.ignatko@uzhnu.edu.ua

Надіслано: 20.02.2018

Затверджено: 10.04.2018

Таблиця І. Питома вага ФГЦР у дітей

Діти

Всього

Абсолютна кількість дітей

%

Доношені

59

33

55,9±6,5

Недоношені

41

31

75,6±6,8

t (p)

2,09 (<0,05)

Таблиця ІІ. Частота ФГЦР доношених і недоношених

Діти

 

Доношені (59)

 

Недоношені (41)

Р

 

n

%

n

%

Закрепи

14

23,73±5,54

8

19,51±6,19

<0,05

Кольки

10

16,95±4,88

12

29,27±7,11

>0,1

Метеоризм

6

10,17±3,93

6

14,63±5,52

>0,1

Регургітація

2

3,39±2,36

3

7,32±4,07

>0,1

Дишезія

1

1,69±1,68

2

4,88±3,36

>0,1

Всього

33

55,9±6,5

31

75,6±6,8

>0,1

Рис. 1. Функціональні розлади у доношених дітей.

Рис. 2. Функціональні розлади у недоношених дітей.

Таблиця ІІІ. Частота виявлення ФГЦР (%) залежно від віку дітей.

Вік дітей (n)

Новонар.

2 міс.

3 міс.

4 місяці

6 місяців

Доношені (٣٣)

6,06±4,15

12,12±5,68

30,3±8,0

33,3±8,21

18,18±6,71*

Недоношені (٣١)

9,68±5,31

25,81±7,86

25,81±7,86

38,71±8,75*

*- достовірність різниці між доношеними і недоношеними дітьми (p<0,05)

Таблиця ІV. Частота виявлення ФГЦР (після 3-х місяців) залежно від вигодовування серед доношених та недоношених дітей

Вид вигодовування

Абс.чис.

Грудне

Абс.чис.

Штучне

Доношені 33 дітей

10

30,3±8,1

23

69,7±8,1*

Недоношені 31 дітей

3

9,7±5,4

28

90,3±5,4**

* – достовірність різниці між грудним і штучним вигодовуванням серед доношених дітей (t=3,5; p<0,05);

** – достовірність різниці між грудним і штучним вигодовуванням серед недоношених дітей (t=10,6; p<0,05).