THEORETICAL GROUNDS OF A STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL FOR QUALITY ASSURANCE OF RADIATION DIAGNOSTICS UNDER CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE MODERN HEALTH CARE SYSTEM IN UKRAINE

Олег А. Короп¹, Сергій В. Ленських²

1Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна

2КЗОЗ «Харківська міська студентська лікарня», Харків, Україна

Oleg A. Korop¹, Sergiy V. Lenskykh²

1Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine

2CHCE “Kharkiv Municipal Students’ Hospital”, Kharkiv, Ukraine

РЕЗЮМЕ

Вступ: Сучасні зміни в системі охорони здоров’я України, орієнтовані на фінансову підтримку надання лікувально-діагностичної допомоги населенню, базуються на глибоких та послідовних структурно-функціональних перетвореннях і спрямовані на забезпечення медичної допомоги належної якості, що є основною цільовою функцією та визначним критерієм діяльності системи охорони здоров’я. Актуальність цієї проблеми зростає в умовах реформування системи охорони здоров’я і глобальних змін державних фінансових гарантій надання медичних послуг населенню.

Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні структурно-функціональної моделі забезпечення якості променевої діагностики.

Матеріали та методи: Об’єкт дослідження – організація роботи служби променевої діагностики, інформаційна база – фактичні дані щодо особливостей променевої діагностики на різних рівнях надання медичної допомоги. Використано методи системного підходу і системного аналізу та структурно-функціонального аналізу діючої системи променевої діагностики.

Огляд: Основу моделі забезпечення якості променевої діагностики складає циклічний процес, що містить етапи визначення проблеми, планування її вирішення, організації системи для виконання рішень, контроль процесу управління якістю променевої діагностики та фактори, що впливають на забезпечення якості діяльності служби променевої діагностики – якість структури, процесу, результату, організацію управління та контролю поточних процесів, результати управління якістю променевої діагностики.

Висновки: Перевагами запропонованої моделі забезпечення якості діяльності служби променевої діагностики є її системність і комплексність, побудова на основі виявлених недоліків та дефектів, досягнення економічності завдяки сучасному перерозподілу і використанню наявних ресурсів системи охорони здоров’я. Результатами адекватного управління якістю діяльності служби променевої діагностики є удосконалення її організаційних та економічних засад в супроводі законодавчого регулювання, впровадження сучасної системи променевої діагностики в національну охорону здоров’я на державному і регіональному рівнях, підвищення доступності, якості та ефективності діяльності служби променевої діагностики.

ABSTRACT

Introduction: Modern changes in the health care system of Ukraine are focused on financial support in providing medical and diagnostic care to the population and are based on deep and consistent structural and functional transformations. They are aimed at providing adequate quality care, which is the main target function and a principal criterion for operation of health care system. The urgency of this problem is increasing in the context of reforming the health care system and global changes in the governmental financial guarantees for the provision of medical services to the population.

The aim of the work is to provide theoretical grounds for a structural and functional model of quality assurance of radiation diagnostics at all levels of medical care given to the population under the current health care reform in Ukraine.

Materials and methods: The object of the study is organizing the operation of the radiation diagnostic service; the information is based on the actual data on the characteristics of radiation diagnosis at different levels of medical care provision. Methods of systematic approach, system analysis and structural and functional analysis of the operating system of radiation diagnostics are used.

Review: The basis of the quality assurance model is the cyclical process, which includes the stages of the problem identifition, planning of its solution, organization of the system for implementation of decisions, monitoring the quality management process of the radiation diagnostics, and factors influencing the quality of the radiation diagnostics service. These factors include the quality of the structure, process, results, organization of management and control of current processes and the results of radiation diagnostics management.

Conclusions: The advantages of the proposed model for ensuring the quality of the radiation diagnostics service are its systemacy and complexity, elimination of identified defects and deficiencies, and achievement of profitability through modern redistribution and use of existing resources of the health care system. The results of adequate service quality management activities in radiation diagnostics are the improvement of organizational and economic principles along with legislative regulation, the implementation of a modern system of radiation diagnostics in the state health care at the national and regional levels, the increase of the accessibility, quality and efficiency of the radiation diagnostics service.

Wiad Lek 2018, 71, 3 cz. II, 733-737

 

ВСТУП

Сучасні засади змін в системі охорони здоров’я України спрямовані на орієнтацію фінансової підтримки надання лікувально-діагностичної допомоги населенню, а не фінансування інфраструктури медичної галузі, базуються на глибоких та послідовних структурно-функціональних перетвореннях (що, перш за все, передбачають задоволеність населення медичною допомогою, покращення показників громадського здоров’я та ресурсного забезпечення системи охорони здоров’я) і спрямовані на забезпечення належної доступності, якості та ефективності медичної допомоги [1,2]. Якість медичної допомоги є основною цільовою функцією системи охорони здоров’я та визначним критерієм її діяльності [3,4,5] і ця проблема в охороні здоров’я, починаючи з 60-х років ХХ століття, набула надзвичайно важливого значення не тільки в нашій країні, але й у всьому світі. Забезпечення якості надання медичної допомоги у більшості країн розглядається як основа національної політики в сфері охорони здоров’я [6]. Враховуючи виняткову необхідність вирішен ої цієї проблеми, ВООЗ обґрунтовано і розроблено принципи забезпечення високої якості роботи закладів охорони здоров’я, серед яких найбільш важливими є діяльність з підвищення рівня якості, що має забезпечити підвищення ефективності медичної допомоги, об’єктивність методів оцінки якості, їх надійність для обґрунтування заходів щодо покращення медичної допомоги, впровадження та удосконалення відповідних методичних, організаційних, управлінських, інформаційних та інших технологій для покращення якості, визначення заходів для забезпечення високої якості як складової управлін ня та постійний розвиток процесу забезпечення якості [1,2,5].

Процес безупинного розвитку якості надання медичної допомоги населенню передбачає використання нових концепцій контролю, управління, оцінки, удосконалення і забезпечення якості, забезпечення високої якості медичної допомоги населенню України і підвищення її ефективності є одним із пріоритетних напрямів реформування галузі охорони здоров’я [1,7]. Актуальність цієї проблеми зростає в умовах реформування системи охорони здоров’я – пріоритетного розвитку загальної практики – сімейної медицини і глобальних змін державних фінансових гарантій надання медичних послуг населенню [4,8].

В сучасній клінічній практиці променева діагностика є одним із базових методів діагностичних досліджень, потребує постійного впровадження і удосконалення сучасних технологій рентгенологічної діагностики, що має забезпечити високий рівень доступності, якості та ефективності сучасних рентгенологічних досліджень [9,10,11,12,13,14].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні і розробці структурно-функціональної моделі забезпечення якості променевої діагностики на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню в сучасних умовах реформування галузі охорони здоров’я України.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

З використанням методів системного підходу і системного аналізу, структурно-функціонального аналізу діяльності існуючої системи променевої діагностики теоретично обґрунтовано і розроблено структурно-функціональну модель забезпечення якості променевої діагностики в сучасних умовах розвитку системи охорони здоров’я в Україні.

 

ОГЛЯД ТА ОБГОВОРЕННЯ

В основу моделі забезпечення якості променевої діагностики в сучасних умовах перебудови національної галузі охорони здоров’я (рис.1) покладено циклічний процес, що складається з етапів визначення проблеми, планування її вирішення, організації системи для виконання рішень, внутрішнього і зовнішнього контролю процесу управління якістю променевої діагностики.

Визначено групи факторів, що ймовірно впливають на забезпечення якості променевої діагностики. Перш за все – це структура процесу управління, яка вимагає відповідного рівня сучасного інформаційного забезпечення (головним чином за рахунок накопичення, аналізу та використання різних видів і джерел інформації з питань організації, якості та ефективності променевої діагностики), організації управління і контролю виконання управлінських рішень та аналізу ефективності управління з подальшим його удосконаленням.

Планування визначення проблеми, побудова моделей, визначення ресурсів та технологій для вирішення визначеної проблеми базується на вивченні основних факторів, що впливають на якість променевої діагностики населенню в умовах організаційних змін в галузі охорони здоров’я з пріоритетним інституціональним розвитком первинної медико-санітарної допомоги – якості структури, процесу, результату, а також організації планування та контролю поточних процесів і результатів управління якістю медичної допомоги.

Якість структури визначається, перш за все, можливістю застосування методів променевої діагностики на первинному рівні надання медичної допомоги за умови достатньої теоретичної і практичної підготовки лікарів ЗПСМ з променевої діагностики (цикли ТУ для сімейних лікарів з питань променевої діагностики, тренінги і методичний супровід лікарів ЗПСМ щодо використання методів променевої діагностики і т.і.), враховуючи те, що діагностична робота є складовою їх компетенції і потребує певного перерозподілу часу для діагностичних досліджень. Дуже важливими складовими якості структури на первинному рівні надання медичної допомоги населенню є забезпечення амбулаторій первинної медико-санітарної допомоги необхідною апаратурою (пересувні флюорографи, маммографи, томографи, портативна рентгенівська апаратура), використання лікарями загальної практики – сімейної медицини комп’ютерних технологій щодо організації та проведення телемедичних дистанційних консультацій результатів променевої діагностики лікарями-спеціалістами, своєчасне направлення хворих для ультразвукових і променевих досліджень в заклади охорони здоров’я вторинного і третинного рівнів.

Забезпечення якості структури передбачає відповідний рівень укомплектованості відділень і кабінетів променевої діагностики закладів охорони здоров’я вторинного і третинного рівнів лікарями і молодшим медичним персоналом (згідно наказу МОЗ України № 385 від 28.10.2002 р., та Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», що затверджено наказом Держспоживстандарту № 327 від 28.07.2010 р.), та рівень їх фахової кваліфікації, рівень оснащеності відділень і кабінетів променевої діагностики сучасною діагностичною апаратурою (відповідно нормативам МОЗ України та експлуатаційним (технічним) характеристикам) та витратними матеріалами, рівень організації роботи медичного персоналу служби променевої діагностики (моральні цінності, взаємовідносини у колективі, документальний супровід роботи медичного персоналу служби променевої діагностики, методологія та заохочення лідерства в колективі і т.і.) та рівень забезпеченості сімейних лікарів, відділень і кабінетів променевої діагностики закладів охорони здоров’я вторинного і третинного рівнів персональними комп’ютерами з метою впровадження і використання сучасних інформаційних технологій і телемедицини.

Якість процесу передбачає додержання стандартів і методологічних особливостей щодо обсягів та технологій променевої діагностики згідно принципів і вимог доказової медицини, правильність вибору медичних технологій і додержання їх якості з урахуванням складності і доцільності діагностики різних захворювань, доступність променевої діагностики (цілодобово, в межах робочого часу закладу охорони здоров’я, невідкладно чи за плановим обстеженням), забезпечення консультативної допомоги викладачів профільних кафедр вищих медичних навчальних закладів, фахівців науково-дослідних інститутів та спеціалізованих діагностичних центрів з використанням сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій, відповідність технологій променевої діагностики рекомендованим протоколам та наукову організацію праці лікарів і молодшого медичного персоналу на всіх рівнях надання медичної допомоги.

Якість результату відображає рівень застосування методів променевої діагностики відповідно до рекомендованих клінічних протоколів за обсягами та термінами їх виконання, якість діагностичних зображень різних методів, достовірність діагностичних висновків за результатами променевої діагностики, кількість проведених досліджень на 100 амбулаторних відвідувань чи 100 госпіталізованих хворих, наявність ятрогенних ускладнень, наявність обґрунтованих скарг і претензій пацієнтів до роботи служби променевої діагностики та інтегральний показник ефективності використання методів променевої діагностики в клінічній практиці.

Управління та контроль поточних процесів безпосередньо залежать від інформаційного забезпечення управління променевої діагностики на всіх рівнях надання медичної допомоги, використання показників якості і певних груп критеріїв в управлінні її якістю і ефективністю, визначення та вивчення організаційних і медико-соціальних факторів, що впливають на якість діяльності служби променевої діагностики, використання адекватних методів управління променевої діагностики та науково-методичного супроводу розвитку променевої діагностики в умовах сучасних змін в системі охорони здоров’я в Україні.

В даній роботі наведене детальне теоретичне обґрунтування структурно-функціональної моделі забезпечення якості променевої діагностики на всіх рівнях надання медичної допомоги, визначені переваги запропонованої моделі та результати адекватного управління якістю діяльності служби променевої діагностики. Перспективи подальших наукових досліджень пов’язані з вивченням якісних змін діяльності служби променевої діагностики в процесі реформування галузі охорони здоров’я України та їх впливу на інтегральний показник ефективності використання методів променевої діагностики в клінічній практиці.

ВИСНОВКИ

1. Перевагами запропонованої структурно-функціональної моделі забезпечення якості діяльності служби променевої діагностики в сучасних умовах реформування галузі охорони здоров’я є системність і комплексність до її підходу на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню, залученням до забезпечення якісних змін викладачів профільних кафедр вищих навчальних медичних закладів, фахівців спеціалізованих діагностичних центрів та науково-дослідних інститутів, побудова моделі на основі виявлених недоліків та дефектів в медичному забезпеченні та функціонуванні служби променевої діагностики, досягнення її економічності завдяки сучасному перерозподілу і використанню наявних ресурсів системи охорони здоров’я.

2. Результатами адекватного управління якістю діяльності служби променевої діагностики є удосконалення її організаційних та економічних засад в супроводі законодавчого регулювання, впровадження сучасної системи променевої діагностики в національну охорону здоров’я на державному і регіональному рівнях, підвищення доступності, якості та ефективності діяльності служби променевої діагностики.

ЛІТЕРАТУРА

1. Lekhan, V.N., Slabky, G.O. Strategiya rozvytku systemy ohorony zdorov’ya: Ukrainsky vymir [Health Care Development Strategy: Ukrainian Dimension]. [Electronic resource]. – Access mode: http://www.mif-ua.com/archive/article/20562.

2. Nakaz Ministerstva ohohrony zdorov’ya Ukrainy №454 vid 01.08.2011 roku «Pro zatverdzhennya koncepcii upravlinnya yakistu medychnoyi dopomogy u galuzi ohorony zdorov’ya Ukrainy na period do 2020 roku” [Oradiation diagnosticser of the Ministry of Health of Ukraine dated August 1, 2011 No. 454 “On Approval of the Concept of Quality Management of Health Care in Ukraine until 2020”]. [Electronic Resource] – Access Mode: http: //www.moz.gov.ua/ ua / portal / Pro_20110707_0.html # 2.

3. Voronenko, Yu.V., Kryshtopа, B.P., Gorachuk, V.V. Metodichni pidhody do zastosuvannya klasychnyh funkciy upravlinnya v systemi menedzhmentu yakosti medichnoy dopomogy [Methodological approaches to the application of classical management functions in the system of quality management of medical care]. Eastern European Journal of Public Health 2013; 1: 105-106.

4. Zakon Ukrainy vid 14.11.2017 roku «Pro pidvyschennya dostupnosti ta yakosti medichnogo obslugovuvannya u silskiy miscevosti» [Law of Ukraine dated November 14, 2017 “On improving the availability and quality of medical care in rural areas”]. [Electronic resource]. Mode of access: http://zakon2.rada. gov.ua/ laws/show/2206-19.

5. Linnik, S.O. Derzhavny control za yakistu medichnoy dopomogy na regionalnomu rivni yak napryam realizatsii v Ukraini strategii VOOZ “Zdorov’ya-21”[State control over the quality of medical care at the regional level as a direction of implementation of the WHO strategy “Health-21” in Ukraine]. Investment: practice and experience 2013; 4: 78- 82.

6. Postanova Verhovnoi Rady Ukrainy vid 21.04.2016 roku “Pro rekomendacii parlamentskih sluhan na temu «Pro reformu ohorony охорони zdorov’ya v Ukrainі»” [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated April 21, 2016 “On Recommendations of Parliamentary Hearings on the topic:” On Health Care Reform in Ukraine”]. [Electronic resource]. Mode of access: http://www.zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/ 1338-19.

7. Orlov, A.E. Sluzhba kachestva medicinskoi pomoschi rfr integralnoe zveno eyo kontrolya i obespecheniya [Service quality of medical care as an integral part in the system of its control and assurance]. Eastern European Journal of Public Health 2013; 1: 214-215.

8. Zakon Ukrainy vid 19.10.2017 roku “Pro derzhavni finansovi garantii medichnogo obslugovuvannya naselennya” [Law of Ukraine dated 19.10.2017 “On State Financial Guarantees of Medical Care of the Population”]. [Electronic resource]. – Access mode: http: // www. zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/2168-19.

9. Dutka, I.Yu. Problemy radiologichnoi diagnostyki v konteksty medichnoi poslugi u riznyh galuzyah ohorony zdorov’ya [Problems of radiological diagnostics in the context of medical services in various branches of healthcare]. Bulletin of scientific researches 2017; 2: 165-169.

10. Kachur, O.Yu., Slabky, G.O. Harakterystika mozhlivosti vykoristannya likaryami zagalnoi praktiki – simeynoi mediciny promenevyh metodiv diagnostyki [Characteristics of the possibility of using doctors of general practice – family medicine of radiological methods of diagnosis]. Family medicine 2013; 6 (50); 109-111.

11. Kovalenko, Yu.N., Balashov, S.V. Prakticheskie aspekty obespecheniya kachestva i bezopasnosti rentgenologicheskih issledovaniy [Practical aspects of ensuring the quality and safety of X-ray studies]. Radiation diagnostics, radiation therapy 2013; 3-4: 97-101.

12. Slabky, G.O., Myryonyuk, I.S.,.Kachur, O.Yu., Kruchanitsa, V.V. Organizaciya promenevoi diagnostyki v umovah reformuvannya systemi medichnoi dopomogi na regionalnomu rivni/ Metodichni rekomenlacii [Organization of radiological diagnostics in the context of reforming the medical care system at the regional level. Methodical recommendations], 2016. – 36 p.

13. Slabky, G.O., Kachur, O.Yu. Problemy v organizacii promenevoi diagnostyki na vorynnomy rivni nadannya medichnoi dopomogi ta shlyahy yih vyrishennya [Problems in the organization of radiological diagnostics at the secondary level of provision of medical care and ways of their solution]. Bulletin of social hygiene and organizations of public health of Ukraine 2014; 3: 34-37.

14. Tkachenko, M.M., Morozov, N.L. Udoskonalennya sluzhby promenevoi diagnostyki na dohospitalnomy etapi [Improvement of the Radiation Diagnostic Service at the Prehospital Stage]. Radiation Diagnostics, Radiation Therapy 2012; 4: 69-71.

АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

Олег Короп

Харківська медична академія післядипломної освіти

вул. Мироносицька, 93, кв. 37, 61023, Харків, Україна

тел: +380503039800,

e-mail: olegkorop@ukr.net

Надіслано: 12.03.2018

Затверджено: 08.05.2018

Рисунок 1. Структурно-функціональна модель забезпечення якості променевої діагностики